مقالات

انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران هیئت مدیره خود را شناخت

۱۳۹۳/۰۶/۱۲

 در مجمع عمومی سالیانه عادی روز دوشنبه 10/شهریور/93 هیئت مدیره انجمن کره گیاهی با عناوین :

1-    جناب آقای  حسن  محمد علیزاده شرکت بهینه وزین رئیس هیئت مدیره

2-   جناب آقای ذبیح الله فرشتیان شرکت نوش آذر نایب رئیس هیئت مدیره

3-  جناب آقای سیامک ربیعی شرکت مارگارین عضو هیئت مدیره

4-   جناب آقای سعید سیفان شرکت پرتو دانه خزر عضو هیئت مدیره

5-   جناب آقای عبدالحمید صفارپور  شرکت پاکدیده عضو هیئت مدیره

6-   جناب آقای علی سعید شرکت بازرگانی صبحانه طلایی عضو علی البدل

7-  جناب آقای محسن کهین پور شرکت صنعتی بهشهر عضو علی البدل

8-  جناب آقای حبیب الله حداد شرکت گلنان پوراتوس  بازرس انجمن

9-   جناب آقای منوجهر بهمئی شرکت صنعتی بهشهر بازرس علی البدل انجمن

10-  جناب آقای محمد مهدی پور دبیر انجمن

تعیین گردیدند .